ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ที่กรมศิลปากรได้มีการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านโบราณคดีใต้น้ำ ในการดำเนินการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแต่ละแห่ง ทำให้มีจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ และประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีของไทย จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินงานเป็นลำดับต่อมา ประกอบกับการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ ที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่พบจากท้องทะเล ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการสืบค้นความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีในอดีต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 6 ห้อง ดังนี้

1. ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการพาณิชย์นาวีของไทยในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนปัจจุบัน เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ สินค้าประเภทต่างๆ โดยจำลองเรือสำเภาขนาดเท่าจริงไว้ภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนเรือขณะเดินทางในทะเล ตลอดจนสินค้าประเภทต่างๆ ที่นำไปค้าขาย นอกจากนี้ยังจัดแสดงของมีค่าซึ่งพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย ได้แก่ จี้ทองคำฝังพลอยแดง และกำไลทองคำประดับอัญมณี

2. ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

จัดแสดงเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ โดยการจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3. ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ

จัดแสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ โดยบางส่วนของห้องคลังเป็นลักษณะพิเศษที่ออกแบบให้ผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใส ทำให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นโบราณวัตถุที่จัดเก็บไว้ภายในคลังโบราณวัตถุได้

4. ห้องเรือและชีวิตชาวเรือ

จัดแสดงชนิดและแบบของเรือต่างๆ ที่มีใช้ในประเทศไทยโดยการใช้เรือจำลองย่อส่วนตามจริง ทั้งเรือชนิดที่ใช้ในแม่น้ำลำคลองและชนิดที่ใช้ในทะเล เรือพระราชพิธี และเรือรบ เป็นต้น

5.ห้องของดีเมืองจันท์

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ การก่อตั้งเมือง เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวของชาวพื้นเมืองของจันทบุรี นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

6. ห้องบุคคลสำคัญ

จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับการทำสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 รวมทั้งเส้นทางเดินทัพเมื่อครั้งตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกมาตั้งทัพ เพื่อรวบรวมไพร่พลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนยกทัพกลับไปกอบกู้อิสรภาพคืนจากข้าศึกเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
ตั้งอยู่ตำนลบางกะจะ จ.จันทบุรี จัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ โบราณคดีใต้น้ำ ของดีเมืองจันท์
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ตำบล บางกะจะ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
039-391431
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ค่ายเนินวง บางกะจะ จันทบุรี
http://www.teeteawthai.com/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี-จันทบุรี
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2017-04-24 16:09:15

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
ตึกแดง
ตึกแดง
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด