ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

“พระบรมราชานุสาวรีย์” หมายความว่า อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยยุคสมัยต่างๆ ตามที่มีเรื่องหรือพระนามปรากฏในเอกสาร หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

พระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาและชมได้

ชาวจังหวัดจันทบุรีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงรวบรวมคนไทยกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้เป็นผลสำเร็จ ทรงฟื้นฟูประเทศชาติให้เข้าสู่ความสงบโดยเร็ว เนื่องจากในระหว่างที่พระองค์ทรงรวบรวมกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อกอบกู้บ้านเมืองนั้น ทรงใช้เมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นสำคัญ ชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้เป็นอนุสรณ์

1พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อำเภอเมืองจันทบุรี มีรูปลักษณะพระบรมรูปทรงม้าพระที่นั่งออกศึก ทรงเครื่องกษัตริย์นักรบ ขนาดสองเท่าครึ่งพระองค์จริง รอบพระบรมรูปเป็นทหารคนสนิท 4 คน คอยอารักขาทั้งสี่ด้าน

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาและชมได้
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-10-01 14:39:03
พิกัดสถานที่ : 12.6051265, 102.1058399
พิกัดสถานที่ : 12.6051265, 102.1058399 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่
ตึกแดง
ตึกแดง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด