ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด"

วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด

วัดทองทั่ว

วัดทองทั่ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

เรื่องราวก่อนสร้างวัด

คนเก่าแก่เล่าต่อๆ กันว่า มีวัดวัดหนึ่งอยู่ห่างจากวัดทองทั่วไปทางทิศใต้ราว 400 เมตร ชื่อว่า “วัดเพนียด” ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง และได้มาสร้างวัดใหม่ชื่อว่า “วัดทองทั่ว” มีตำนานพื้นบ้านเล่ากันมาเกี่ยวกับเมืองจันทบุรีโบราณบริเวณเชิงเขาสระบาปว่า

<ประมาณ 900 ปีเศษล่วงมาแล้ว พระนางกาไวผู้เป็นมเหสีเจ้าผู้ครองนครซึ่งสิ้นพระชนม์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนโอรสของตนซึ่งยังทรงพระเยาว์ อยู่มาไม่นานโอรสของพระมเหสี องค์ก่อนซึ่งไปสร้างเมืองอยู่แถบชายแดนขอม (เขมร) กรีธาทัพมาตีเมือง พระนางกาไวเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ จึงนำเครื่องทองออกหว่านล่อทหารข้าศึกให้พะวงกับเครื่องทองเหล่านั้นเพื่อตนจะหนีได้สะดวก สถานที่ที่หว่านทองต่อมาเรียกว่า “ทองทั่ว” เมื่อสร้างวัดตรงนี้จึงเรียกว่า “วัดทองทั่ว”

ประวัติการสร้างวัดทองทั่ว

วัดทองทั่วเป็นวัดเก่าแก่ไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงปี พ.ศ. ที่สร้าง เมื่อประมวลหลักฐานและพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั่วไป วัดทองทั่วอาจสร้างในยุคที่เมืองจันทบุรียังตั้งอยู่ในแถบนี้โดยเจ้าผู้ครองนครองค์ใดองค์หนึ่ง และสร้างต่อๆ กันมา อุโบสถหลังเก่านี้น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สังเกตได้จากลายปูนปั้นประดับเป็นซุ้มโค้งเหนือกรอบประตูและหน้าต่าง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในสมัยดังกล่าว ภายหลังที่ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่แล้ว อุโบสถหลังเก่านี้ได้ใช้เป็นที่เก็บโบราณวัตถุ เช่นทับหลังลวดลายต่างๆ ศิลปะขอมยุคถาลาบริวัตและไพรกเมงที่นำมาจากเมืองเพนียด

โบราณสถานและโบราณวัตถุของวัดทองทั่ว ได้แก่

1. ใบเสมา คือ รูปเครื่องหมายปักเขตอุโบสถเป็นรูปเสมาคู่

2. ซากอิฐหักพัง สันนิษฐานว่า อาจเป็นซากเจดีย์เก่าหรือซากอาคารเก่าๆ

3. อุปกรณ์การก่อสร้างหายาก ยังเหลืออยู่เป็นอันมาก เช่น เสาไม้กันเกรากระเบื้องแบบโบราณ

4. เจดีย์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย

5. อุโบสถหลังเก่าสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า พุทธศตวรรษที่ 12 ได้ค้นพบเมืองโบราณเก่าแก่ที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ชาวบ้านเรียกว่า เมืองเพนียด
แหล่งโบราณสถาน
039-344-089
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียต
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-10-01 11:06:39
พิกัดสถานที่ : 12.5875042, 102.1430291
พิกัดสถานที่ : 12.5875042, 102.1430291 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดพลับ บางกะจะ
วัดพลับ บางกะจะ
โบราณสถานเมืองเพนียด จันทบุรี
โบราณสถานเมืองเพนียด จันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่
ตึกแดง
ตึกแดง
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม