ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "วัดจันทนาราม"

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม

วัดจันทนาราม

ประวัติการสร้างวัด

วัดจันทนารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ปัจจุบันมีพระราชวิสุทธินายกเป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต

“วัดจันทนารามนี้สร้างเมื่อไรกำหนดไม่ได้ ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีวัดนี้เกิดขึ้นแล้ว”

ในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ. 2368 สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขณะผนวช พระราชทานญัตติแห่งธรรมยุตให้กับท่านเจ้าอาวาสนวม (จนฺทิสฺสโร) และได้อยู่สำนักสมเด็จพระอุปัชฌาย์เฝ้าปฏิบัติพระองค์ท่านจนได้นิสัยมุตตกะ (มีอิสระ) แล้ว จึงทูลลาจากวัดโสมนัสวิหารเพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม

ในสมัยนั้นวัดจันทนารามขึ้นแก่วัดโสมนัสวิหาร ด้วยความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยของพระเณร จนสมเด็จพระวันรัต (ทับ) เมื่อครั้งยังเป็นพระพรหมมุนี ออกปากชมเชยว่า “บางช้าง ธัมโม วินโย จันทบูร”

โบราณวัตถุและโบราณสถานของวัดจันทนาราม

๑. แผ่นศิลา ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร หนา 10 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น

๒. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2384

๓. กุฏิไม้ทรงปั้นหยา 1 หลัง

๔. พระพุทธรูปศิลาอ่อนแบบพม่า 1 องค์ หน้าตักกว้าง 66 เซนติเมตร สูง 78 เซนติเมตร

วัดจันทนารามเป็นสถานที่ที่สำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในสมัยท่านพระครูครุนาถฯ (แสง สุปภาโส) เป็นเจ้าอาวาส และมีการจัดงาน “ ทอดผ้าป่าหิน” ขึ้นเป็นครั้งแรก จุดประสงค์เพื่อนำหินไปถมโคนเสาไม้ชายฝั่งแม่น้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 139-140)

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

วัดจันทนาราม
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรี เป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ภายในวัดมีโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถานที่สำคัญทางศาสนา
วันจันทนาราม
1/2 หมู่ที่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
วันจันทนาราม ศาสนาพุทธ จันทบุรี
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-29 15:38:18
พิกัดสถานที่ : 12.6136822, 102.1161935
พิกัดสถานที่ : 12.6136822, 102.1161935 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช